اینستاگرام

مدیریت تخصصی اینستاگرام

INS01

ادمین اینستاگرام

 • Yes مدیریت پیج
 • 10 الی 20 پست گذاری ماهیانه
 • 30 درج استوری ماهیانه
 • No طراحی استوری مناسبتی
 • No جذب و افزایش فالور
 • No تبلیغ در پیج های پربازدید
 • No پکیج عکاسی
 • No فیلمبرداری
 • No ساخت تیزر تبلیغاتی
 • Yes آنالیز تخصصی پیج
 • Yes بیزینسی کردن پیج
 • No طراحی اختصاصی قالب پست ها
 • Yes کپشن نویسی تخصصی
 • Yes هشتک گذاری علمی
 • No پاسخگویی دایرکت
 • No پاسخگویی کامنت
 • Yes تولید محتوا متنی
 • No تولید محتوا تصویری
 • No تولید محتوا ویدئویی
 • Yes برگزاری مسابقه
 • ماهیانه گزارش عملکرد
 • No مشاوره تبلیغاتی با محمد رفیعی
 • 3 ماه حداقل مدت قرارداد
INS02

ادمین اینستاگرام
---------------

 • Yes مدیریت پیج
 • 20 الی 30 پست گذاری ماهیانه
 • 45 درج استوری ماهیانه
 • 2 طراحی استوری مناسبتی
 • Yes جذب و افزایش فالور
 • No تبلیغ در پیج های پربازدید
 • No پکیج عکاسی
 • No فیلمبرداری
 • No ساخت تیزر تبلیغاتی
 • Yes آنالیز تخصصی پیج
 • Yes بیزینسی کردن پیج
 • Yes طراحی اختصاصی قالب پست ها
 • Yes کپشن نویسی تخصصی
 • Yes هشتک گذاری علمی
 • Yes پاسخگویی دایرکت
 • No پاسخگویی کامنت
 • Yes تولید محتوا متنی
 • No تولید محتوا تصویری
 • No تولید محتوا ویدئویی
 • Yes برگزاری مسابقه
 • ماهیانه گزارش عملکرد
 • No مشاوره تبلیغاتی با محمد رفیعی
 • 3 ماه حداقل مدت قرارداد
INS03

ادمین اینستاگرام

 • Yes مدیریت پیج
 • 30 الی 40 پست گذاری ماهیانه
 • 45 الی 90 درج استوری ماهیانه
 • 5 طراحی استوری مناسبتی
 • Yes جذب و افزایش فالور
 • Yes تبلیغ در پیج های پربازدید
 • 10 پکیج عکاسی
 • Yes فیلمبرداری
 • 1 ساخت تیزر تبلیغاتی
 • Yes آنالیز تخصصی پیج
 • Yes بیزینسی کردن پیج
 • Yes طراحی اختصاصی قالب پست ها
 • Yes کپشن نویسی تخصصی
 • Yes هشتک گذاری علمی
 • Yes پاسخگویی دایرکت
 • Yes پاسخگویی کامنت
 • Yes تولید محتوا متنی
 • Yes تولید محتوا تصویری
 • No تولید محتوا ویدئویی
 • Yes برگزاری مسابقه
 • هفتگی گزارش عملکرد
 • 1 ساعت مشاوره تبلیغاتی با محمد رفیعی
 • 3 ماه حداقل مدت قرارداد
INS04

ادمین اینستاگرام

 • Yes مدیریت پیج
 • 60 الی 90 پست گذاری ماهیانه
 • 100 الی 150 درج استوری ماهیانه
 • 10 طراحی استوری مناسبتی
 • Yes جذب و افزایش فالور
 • Yes تبلیغ در پیج های پربازدید
 • 15 پکیج عکاسی
 • Yes فیلمبرداری
 • 2 ساخت تیزر تبلیغاتی
 • Yes آنالیز تخصصی پیج
 • Yes بیزینسی کردن پیج
 • Yes طراحی اختصاصی قالب پست ها
 • Yes کپشن نویسی تخصصی
 • Yes هشتک گذاری علمی
 • Yes پاسخگویی دایرکت
 • Yes پاسخگویی کامنت
 • Yes تولید محتوا متنی
 • Yes تولید محتوا تصویری
 • Yes تولید محتوا ویدئویی
 • Yes برگزاری مسابقه
 • هفتگی گزارش عملکرد
 • 2 ساعت مشاوره تبلیغاتی با محمد رفیعی
 • 3 ماه حداقل مدت قرارداد